Mã đơn vị
Mã NSD
Password

TCT đổi một số mã các DV Phân phối truyền thông, cụ thể sau:
Mã 630 :TCT sẽ chuyển số liệu hiện có của đơn vị mã 6300 sang mã 6390, phát sinh của DT thu tiếp theo SPHH khác liên kết vào mã 6390. Mã 6310: thống kê doanh thu bao bì thư vào mã này kể từ ngày 01/07/2018. Các số liệu từ tháng 6/2018 trở về trước vẫn để tại mã 2830. Mã 6410: TCT sẽ chuyển số liệu từ mã 6410 về mã 6421. Số liệu các DV QC PS tiếp theo sẽ thống kê vào mã 6421. Mã 6490 “Dịch vụ truyền thông khác”, TCT cũng chuyển số liệu vào mã 6423. DT PS dịch vụ TTQC khác phát sinh tiếp theo thống kê vào mã 6423.

Kính gửi các đơn vị: Theo chế độ kế toán của TCT: khoản Lãi TGNH dòng tiền TCBC (tập trung, đơn vị), phí ngân hàng dòng tiền TCBC (tập trung, đơn vị) được hạch toán coi như nhận tiếp quỹ hoặc nộp quỹ; đồng thời, khoản doanh thu HĐTC, chi phí quản lý tương ứng được hạch toán coi như đã nộp hoặc được cấp.
Tuy nhiên dòng tiền có bản chất là khoản lãi TGNH và phí chuyển tiền.
Vì vậy, khi lập báo cáo LCTT khoản lãi TGNH, phí chuyển tiền dòng tiền TCBC (tập trung, đơn vị) đang được quản lý, theo dõi như hướng dẫn trên được thống kê vào Mã số: 27.02 và Mã số 02.01 trên Báo cáo LCTT.Các đơn vị thống kê doanh thu dịch vụ Hỗ trợ xuất nhập khẩu vào mã: 1440 - Dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu trên biểu B02-05 (do tại văn bản 646/BĐVN-DVBC-TCKT-TTĐS ngày 24/2/2018 hướng dẫn thống kê trùng vào mã 1430 – Bưu kiện quốc tế).
Tổng Công ty đã bổ sung chức năng Kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán tài chính (Menu Báo cáo\Kế toán\7.Kiểm tra số liệu báo cáo), bao gồm kiểm tra số liệu chi phí (B04, B05, B08, B09 ...) và kiểm tra số liệu quyết toán (CDKT-TS NV, KQKD với Doanh thu, KQKD với Chi phí , NSNN, TMBCTC). Các đơn vị sử dụng chức năng này để tự kiểm tra số liệu quyết toán của đơn vị.
Server 16.106.2