Mã đơn vị
Mã NSD
Password
TCT đã đồng bộ xong báo cáo B10-P3 Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí P3 và B03 Báo cáo tổng hợp doanh thu theo đối tượng xuống cho các đơn vị.
Đơn vị thực hiện lưu báo báo B10-P3 như sau: Báo cáo >>6.Hệ thống báo cáo -2016 >>6.9. Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí >>Lưu từng phần từ 6.9.2.1 đến 6.9.2.6 và 6.9.2.

Lưu báo cáo B03 như sau: Báo cáo >>Sản lượng doanh thu >>5. Sổ tổng hợp doanh thu theo đối tượng B03 >>5.1 Lưu báo cáo B03.*Báo cáo giá thành công đoạn dịch vụ:
Kính đề nghị các đơn vị thực hiện lưu báo cáo giá thành công đoạn từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 theo các bước như sau:

Báo cáo >> Kế toán >> 2.Báo cáo Sổ sách toàn đơn vị, địa bàn >> 2.12 - Báo cáo giá thành công đoạn dịch vụ >> 2.12.1 đến 2.12.8 thực hiện lưu các báo cáo giá thành từng công đoạn.
Thực hiện đối chiếu Báo cáo giá thành công đoạn dịch vụ B06 phải khớp với Báo cáo giá thành sản xuất B05.

* Từ 1/7/2017, Tổng Công ty sẽ lấy khấu hao TSCĐ trực tiếp trên hệ thống chương trình KTBĐ và lấy đó là số liệu chính thức khấu hao TSCĐ của đơn vị. Vậy đề nghị các đơn vị rà soát và cập nhật số liệu TSCĐ của đơn vị vào chương trình KTBĐ.KTBĐ và lấy đó là số liệu chính thức khấu hao TSCĐ của đơn vị. Vậy đề nghị các đơn vị rà soát và cập nhật số liệu TSCĐ của đơn vị vào chương trình KTBĐ.*

Các đơn vị chưa gửi báo cáo B02-05 và báo cáo Bưu chính công ích tháng 6 (có lũy kế) năm 2017 khẩn trương báo cáo về Tổng công ty trước 20/7/2017.
- Các đơn vị nhập doanh thu các dịch vụ BCCP (cụ thể nhập vào các mã: 1110, 1120, 1130, 1140, 1230, 7212, 1121, 1141, 1420, 1430, 1520, 7214, 7216, 7312, 7712, 7812, 1623) vào biểu B02-05 của tháng báo cáo chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo, Tổng công ty sẽ khóa số liệu (các mã doanh thu BCCP) cuối ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.
- Doanh thu phân chia dịch vụ quà tặng (của dịch vụ điện hoa quà tặng) các đơn vị hạch toán vào tài khoản 51194 “Xác định doanh thu Phân phối truyền thông” và liên kết vào mã 8814 “Phân phối, truyền thông (4)” trên biểu B02-05.

Server 16.106.3