Mã đơn vị
Mã NSD
Password

TỔNG CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN CHẠY QUYẾT TOÁN NĂM 2017. ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN LƯU BÁO CÁO PHỤC VỤ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2017.
Các đơn vị thống kê doanh thu dịch vụ Hỗ trợ xuất nhập khẩu vào mã: 1440 - Dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu trên biểu B02-05 (do tại văn bản 646/BĐVN-DVBC-TCKT-TTĐS ngày 24/2/2018 hướng dẫn thống kê trùng vào mã 1430 – Bưu kiện quốc tế).
Tổng Công ty đã bổ sung chức năng Kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán tài chính (Menu Báo cáo\Kế toán\7.Kiểm tra số liệu báo cáo), bao gồm kiểm tra số liệu chi phí (B04, B05, B08, B09 ...) và kiểm tra số liệu quyết toán (CDKT-TS NV, KQKD với Doanh thu, KQKD với Chi phí , NSNN, TMBCTC). Các đơn vị sử dụng chức năng này để tự kiểm tra số liệu quyết toán của đơn vị.

Ban TCKT xin thông báo tổng số đơn vị được đề nghị khen thưởng về thành tích công tác quyết toán năm 2017 là 30 đơn vị, theo 4 mức: xếp hạng thứ nhất, xếp hạng thứ 2, xếp hạng thứ ba và khuyến khích, cụ thể như sau:
- 01 đơn vị xếp thứ nhất : mức khen thưởng 50.000.000 đồng/1 đơn vị.
- 02 đơn vị xếp thứ hai : mức khen thưởng 30.000.000 đồng/1 đơn vị.
- 07 đơn vị xếp thứ ba : mức khen thưởng 20.000.000 đồng/1 đơn vị.
- 20 đơn vị khuyến khích: mức khen thưởng 10.000.000 đồng/1 đơn vị.
Server 16.106.3